Pirkimo-pardavimo taisyklės
Sąvokos

1. Pardavėjas – interneto svetainės www.touchmyhandbag.com ir duomenų valdytoja Algimantė Griciūtė, elektroninio pašto adresas: algimantegriciute@gmail.com, miestas: Vilnius, Lietuvos Respublika.

2. touchmyhandbag.com – internetinė svetainė, esanti adresu www.touchmyhandbag.com

3. Pirkėjas – a) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; b) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; c) juridinis asmuo; d) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

5. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su Pirkėju: vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

6. Taisyklės – šios prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje svetainėje touchmyhandbag.com taisyklės.

7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis touchmyhandbag.com.

Bendrosios nuostatos

8. Prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės, jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio “Perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis”), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu – pardavimu internetinėje svetainėje touchmyhandbag.com susijusios sąlygos.

9. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar pildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvienąkart prieš perkant rekomenduojama perskaityti Taisykles, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta, kokiomis sąlygomis bus daromas užsakymas.

Pirkėjo teisės

10. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto svetainėje touchmyhandbag.com šių Taisyklių nustatyta tvarka.

11. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

12. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjo įsipareigojimai

13. Pirkėjas, naudodamasis interneto svetainę touchmyhandbag.com, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir sąlygų, aiškiai nurodytų šioje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

14. Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

15. Pirkėjas yra atsakingas už prekių pristatymo formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims, jeigu Pirkėjas pateikė registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis ir tai pastebėjęs nepranešė Pardavėjui.

16. Pirkėjas, pastebėjęs, kad atlikęs užsakymą užsakymo formoje klaidingai nurodė su prekės pristatymu susijusią informaciją, turi nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją.

Pardavėjo teisės

17. Pasikeitus aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nepriimami.

18. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas bei išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos informuoti apie vykstančias akcijas, informaciją siųsdamas Pirkėjų nurodytais kontaktais.

19. Pardavėjas taip pat turi teisę bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti Prekių kainos dydį bei rinkodaros akcijų sąlygas arba nutraukti jau pradėtas vykdyti akcijas.

Pardavėjo įsipareigojimai

20. Pardavėjas įsipareigoja prekes Pirkėjui pristatyti individualiai, susirašinėjimuose sutartu metu, nes individualaus gaminio gaminimas užtrunka skirtingą gamybos laiką.

21. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekę per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu prekė buvo pagaminta prieš gavus Pirkėjo užsakymą.

22. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.y. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik pagal Taisykles ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

23. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes nurodytu adresu arba kitu, tarpusavyje sutartu būdu.

24. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Grąžinimo Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

25. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką arba kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, o jei mokėjimas nebuvo atliktas – atšaukti užsakymą.

26. Pirkėjui grąžinant Prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.

Prekės

27. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės ir informacija apie jas nurodomos prie kiekvienos prekės.

28. Internetinėje svetainėje touchmyhandbag.com Prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas stengėsi, kad Prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio monitorius tiksliai atspindės Prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad Prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

29. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose internetinėje svetainėje.

30. Pakartotinai gaminamos prekės, pateikiamos internetinėje svetainėje, yra prieinamos Pirkėjui.

31. Kitos prekės yra kuriamos individualiai, asmeniškai suderinus su užsakovu pagal užsakovo poreikį. Derinimas vyksta el. pašto laiškais, skambučiu arba gyvo susitikimo metu.

32. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) Prekę (-es) ar suderinęs norimą gaminį ir kai Pardavėjas susisiekęs su Pirkėju jo nurodytu telefonu arba el. paštu, patvirtina užsakymą atsiųsdamas laišką el. pastu arba žodiniu susitarimu.

33. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma internetinės svetainės duomenų bazėje.

Prekių pristatymas

34. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, drauge su Pardavėju pasirenka Prekių pateikimo būdą – paštomatu, paštu ar susitikus gyvai.

35. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti Prekių pristatymo vietą, savo el.paštą ir mobilų telefono numerį, kad esant būtinybei, Pardavėjas galėtų kuo greičiau susisiekti bent vienu nurodytu adresu.

36. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

37. Pirkėjas įsipareigoja Prekes atsiimti pats arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Tuo atveju, kai Pirkėjas nurodė, jog Prekes atsiims pats, tačiau fiziškai to padaryti negali ir atsiimti įgalioja kitą asmenį, Pardavėjas neprisiima atsakomybės už padarytą žalą Prekei įgalioto asmens atsiėmimo metu.

38. Pristatymo kaina priklauso nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Prekių pristatymo mokestį ir pirkinio sumą, nuo kurios pristatymas nemokamas. Apie pristatymo kainą Pirkėjas informuojamas Prekės užsakymo metu.

39. Užsakytas Prekes būtina atsiimti per pristatymo įmonės nurodytą terminą, kurį Pirkėjas gauna savo pateiktais asmeniniais kontaktais.

40. Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti individualiai sutartu laiku.

41. Esant išimtiniais atvejais Prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, tokių kaip: karas, riaušės, aukštesnės institucijos trukdžiai, pramoniniai ginčai, streikai ar lokautai, žaliavų ar energijos trūkumai, taip pat neišvengiami eksploatavimo ar transporto sutrikimai, pvz., elektros energijos tiekimo sutrikimai, gaisras, potvyniai arba neigiamas transportavimo oro poveikis. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pateikimo sąlygas.

42. Pardavėjas neatsako už Prekių savybių pokyčius, galinčius atsirasti dėl temperatūros pokyčio ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių poveikio, pristatant Prekes Pirkėju.

43. Pardavėjas taip pat neatsako už transportavimo metu padarytą žalą.

44. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

45. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra.

46. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar Prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente.

Prekių kainos, apmokėjimo terminai ir tvarka

47. Jau pagamintų Prekių kainos internetinėje svetainėje touchmyhandbag.com nurodomos eurais su PVM.

48. Apie individualiai kuriamos prekės vertę Pardavėjas Pirkėją informuoja aptarus Pirkėjo lūkesčius.

49. Pirkėjas atsiskaito už Prekes naudodamasis elektronine bankininkyste.

50. Pirkėjui sumokėjus už individualiai kurtą Prekę, bus iš karto gaminamas gaminys, jeigu nesutarta kitaip.

51. PVM sąskaitose faktūrose bus pateikiamos pasirinktos Prekės, jų kiekis, suteiktos nuolaidos, galutinė Prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

Atsakomybė

52. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų Asmens duomenų teisingumą.

53. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių Asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

54. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis.

Intelektinės nuosavybės teisė

55. Visas turinys, publikuojamas svetainėje ir interneto parduotuvėje touchmyhandbag.com, įskaitant, bet neapsiribojant produktais, vaizdais, nuotraukomis, prekių ženklais, muzika, garsais, vaizdo įrašais, dokumentais, piešiniais, skaičiais, logotipais, tinklalapiais, grafika, spalvomis, schemomis, dizainu, yra Algimantės Griciūtės ar trečiųjų šalių nuosavybė ir yra saugoma nacionalinių ir tarptautinių autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės įstatymų.

56. Negalima atgaminti, skelbti, platinti, rodyti, modifikuoti, kurti išvestinių darbų iš touchmyhandbag.com svetainės turinio ar jo dalies be išankstinio, aiškaus, raštiško Algimantės Griciūtės sutikimo.

57. Algimantė Griciūtės turi išimtinę teisę savo nuožiūra leisti ar uždrausti bet kokį atgaminimą, skelbimą, platinimą, rodymą, modifikavimą, išvestinių kūrinių kūrimą ar turinio naudojimą bet kokiu būdu, visiškai ar iš dalies.

Nuolaidos kodai

58. Pardavėjas touchmyhandbag.com gali pasiūlyti nuolaidos kodų, kuriais būtų sudaryta galimybė Prekes įsigyti už žemesnę kainą. Jie bus siunčiami, el. pašto adresu, užsisakant naujienlaiškį.

Ginčų sprendimas

59. Bet koks ginčas, susijęs su interneto svetaine touchmyhandbag.com, pirmiausia, turi būti išspręstas jūsų ir Pardavėjo derybomis el. paštu algimantegriciute@gmail.com.

60. Tuo atveju, jeigu ginčas kyla tarp jūsų ir paslaugų teikėjo, Pardavėjas, nors neprisiima jokios atsakomybės, gali jums padėti išspręsti kilusį ginčą.

61. Jei ginčo neįmanoma išspręsti pirmiau minėtu būdu, jis išsprendžiamas naudojant Europos Komisijos valdomą elektroninio ginčų sprendimo platformą. Šioje platformoje taip pat galite rasti daugiau informacijos apie vartotojų teises, ginčų sprendimą ir nacionalinį kontaktinį centrą savo šalyje.

Klientų aptarnavimas

62. Iškilus klausimams ir (arba) problemoms, susijusioms su interneto parduotuve touchmyhandbag.com, galite susisiekti el. paštu algimantegriciute@gmail.com.

Privatumo politika

63. Interneto parduotuvė algimantegriciute@gmail.com vykdydama Prekybą internetu vadovaujasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, nustatančiais Asmens duomenų tvarkymą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

Baigiamosios nuostatos

64. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

65. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

66. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.